Przejdź do treści

Statut
STATUT STOWARZYSZENIA PARAMUS

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

Stowarzyszenie PARAMUS, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§  2.


„Stowarzyszenie” zostaje powołane na czas nieokreślony.


§  3.


Siedzibą „Stowarzyszenia” jest Żywiec.


§  4.

„Stowarzyszenie” może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną zgodniez  obowiązującymi przepisami, a także działalność gospodarczą.


§ 5.


Terenem działania „Stowarzyszenia” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów „Stowarzyszenie” może prowadzić działalność również poza granicami kraju.


§ 6.

„Stowarzyszenie” może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.


„Stowarzyszenie” może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może zostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.


§ 8.

Do prowadzenia swych spraw „Stowarzyszenie” może zatrudniać pracowników,  w tym swoich członkówStowarzyszenie może powołać pełnomocników do zawierania umów z członkami zarządu Stowarzyszenia lub wyznaczonego uchwałą Komisji Rewizyjnej członka/ członków  Komisji Rewizyjnej do zawierania umów z członkami Zarządu.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 9.


Głównym celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie kultury i rozwoju społecznego i ekonomicznego na poziomie mikro i makrostrukturalnym.
Ponadto celami Stowarzyszenia będą działania na rzecz:
1.   podtrzymywania i upowszechnianie tradycji i kultury;
2.  wspierania rozwoju społeczności lokalnej;
3.  nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania;
4.  promocji i organizacji wolontariatu;
5.  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
6.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
7.  rewitalizacji;
8.  aktywizacji społeczności.
9.  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;10. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych11. działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;12. turystyka i krajoznawstwo.


§  10.


STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele szczególnie poprzez:
1.     Działania edukacyjne, szkoleniowe, promocyjne, w tym organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń, .
2.     Organizację   eventów   mających   na   celu   promocję   działalności   statutowejStowarzyszenia.
3.     Organizację imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
4.     Promocję regionu, w tym kreowanie produktów lokalnych.5.     Nawiązywanie współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej.6.     Współpracę z :a.      osobami fizycznymi,b.     placówkami oświatowymi,c.      administracją państwową i samorządową,d.     mediami,e.      sektorem pozarządowym,f.      sektorem prywatnym.7.     Archiwizację, digitalizację i cyfryzację materiałów.8.     Tworzenie sieci i narzędzi, animowanie i obsługa partnerstw.
9.     Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji dla instytucji, organizacji, osób fizycznych; regranting.
10.  Działalność publikacyjną i wydawniczą.11.  Upowszechnianie nowoczesnych technologii i innowacji.12.  Świadczenie poradnictwa w różnych formach, w tym obywatelskiego.13.  Działania na rzecz jednostek i grup defaworyzowanych.14.  Działania profilaktyczne, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.15.  Promocję i organizację wolontariatu.16.  Działania na rzecz:
a.      seniorów, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
b.     upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, praw konsumenta,
c.      rozwoju demokracji.17.  Prowadzenie lokalnego ośrodka edukacji pozaformalnej,
18.  Realizację programów na rzecz kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia,
19.  pozyskiwanie funduszy dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora prywatnego.
20.  Działania badawcze i diagnostyczne w tym przygotowanie i publikacja opracowań, analiz i sondaży, strategii rozwoju.
21.  Konceptualizację, przygotowanie i realizację projektów.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11.

Członkowie „Stowarzyszenia” dzielą się na:1.  Członków ZWYCZAJNYCH,2.  Członków WSPIERAJĄCYCH,3.  Członków HONOROWYCH.

§  12.


1.  Członkami „Stowarzyszenia” mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w „Stowarzyszeniu” przez swojego przedstawiciela.
2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym „Stowarzyszenie”.

§  13.


1.  Członkiem ZWYCZAJNYM może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2.  Członków ZWYCZAJNYCH przyjmuje się po zaakceptowaniu przez Zarząd wypełnionej „Deklaracji Członka Zwyczajnego ”. 
3.   W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko
Walnego Zebrania jest ostateczne.


§  14.

1. Członek ZWYCZAJNY ma prawo:
a.     wybierać i być wybieranym do władz „Stowarzyszenia”,
b.     uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c.     zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności „Stowarzyszenia”,
d.     korzystać z pomocy i zaplecza „Stowarzyszenia” w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e.      brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach „Stowarzyszenia” z prawem głosu.
2.  Członek ZWYCZAJNY zobowiązany jest do:a.      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia”,b.  regularnego opłacania składek członkowskich,c. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych „Stowarzyszenia”,d. dbania o dobre imię i mienie „Stowarzyszenia”.


§  15.


1. Członkiem WSPIERAJĄCYM może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością „Stowarzyszenia” i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2.  Członek WSPIERAJĄCY ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach „Stowarzyszenia”, zgłaszać do władz „Stowarzyszenia” wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez „Stowarzyszenie” zadań.

3.  Członek WSPIERAJĄCY zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia”.
4. Członek WSPIERAJĄCY zwolniony jest z opłacania składek członkowskich


§  16.


1. Członkiem HONOROWYM „Stowarzyszenia” może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych „Stowarzyszenia”.
2.  Godność członka HONOROWEGO nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu „Stowarzyszenia”.
3.  Członek HONOROWY nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach „Stowarzyszenia”, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.


§  17. 

1. Członkostwo w „Stowarzyszeniu” ustaje na skutek:
a.  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do „Stowarzyszenia”, zgłoszonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie „Stowarzyszenia”,
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 3 lat,
d.  wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia” lub działania na szkodę „Stowarzyszenia”.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 18.

Władzami „Stowarzyszenia” są:
1.  Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia”, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,2.  Zarząd „Stowarzyszenia”, zwany dalej „Zarządem”,3.  Komisja Rewizyjna.


§  19.


1. Uchwały władz „Stowarzyszenia” zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2.  Kadencja Władz „Stowarzyszenia” trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.


§  20.

1.W  przypadku  zmniejszenia  się  liczby  pochodzących  z wyboru  członków  władz,
w trakcie  trwania  kadencji,  władzom  tym  przysługuje  prawo  kooptacji  spośród
członków „Stowarzyszenia” pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków
władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym
razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


§  21.


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą „Stowarzyszenia”.2.  W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:a.  z głosem stanowiącym Członkowie ZWYCZAJNIb.  z głosem doradczym Członkowie WSPIERAJĄCY i HONOROWI3.  Walne Zebranie Członków może być:a.   ZWYCZAJNE,b.   NADZWYCZAJNE.
4.  ZWYCZAJNE Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
5.  NADZWYCZAJNE Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
a.  z własnej inicjatywy,b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych „Stowarzyszenia”.
6.  NADZWYCZAJNE Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7.  Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
8.  W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
9.  W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 15 minut później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§  22.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.  ustalanie kierunków i programu działania „Stowarzyszenia”,
2.  dokonywanie oraz zatwierdzanie zmian w Statucie „Stowarzyszenia” na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Członków Walnego Zebrania,
3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej4. udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu „Stowarzyszenia”, powołaniu Likwidatorów „Stowarzyszenia” i przeznaczeniu jego majątku,6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,7.  nadawanie i pozbawianie tytułu członka HONOROWEGO „Stowarzyszenia”,8.  ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących „Stowarzyszenia”, o ile nie są zastrzeżone w kompetencje innych Władz „Stowarzyszenia”,
10.  zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA


§  23.1. 

Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Vice Prezesa.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
3.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z racji pełnionej funkcji.


§  24.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością „Stowarzyszenia” zgodnie z celami statutowymi,
2.  sprawowanie zarządu nad majątkiem „Stowarzyszenia”a. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do określonych zadań.
b. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.
3. ustalania zasad ewentualnych wynagrodzeń pracowników „Stowarzyszenia”,4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określenie rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,6.  zwoływanie Walnego Zebrania,
7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
8.  rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności „Stowarzyszenia”,
9.   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
10.  ustalenie wysokości składek członkowskich, w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
11.  reprezentowanie „Stowarzyszenia” na zewnątrz i działanie w jego imieniu,12.   powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.13.   uchwalanie wewnętrznych regulaminów „Stowarzyszenia”.


§  25.


1.  Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§  26.


Do reprezentowania „Stowarzyszenia”, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wyznaczony zostaje jednoosobowo Prezes „Stowarzyszenia” lub jednocześnie dwóch członków Zarządu.
W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

KOMISJA REWIZYJNA


§  27.


1. Komisja Rewizyjna jest organem „Stowarzyszenia” powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.


§  28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:1.  kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności „Stowarzyszenia”, 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4.  zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.


§ 29.1. 

Członek Komisji Rewizyjnej:
a.      nie może być członkiem Zarządu,
b.     nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
c.      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
d.     może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3.  Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz „Stowarzyszenia” złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 30.


1.  „Stowarzyszenie” prowadzi swoja działalność statutową jako nieodpłatną i odpłatną.
2.   Źródłami majątku „Stowarzyszenia” są:
a.   składki członkowskie,
b.  darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
c.   wpływy z działalności statutowej „Stowarzyszenia”, dochody z własnej działalności, dochody z majątku „Stowarzyszenia”, dochody z kapitału
(odsetki, lokaty, akcje),d. dochody      z nieruchomości i ruchomości   będących własnością lub w użytkowaniu „Stowarzyszenia”,
e.      dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,f. działalność gospodarcza


§  31.1.   

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
2.   Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd „Stowarzyszenia” w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka „Stowarzyszenia”.


§  32.


Prowadzenie działalności gospodarczej1.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2.     Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
3.     Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie nie jest tożsama z działalnością odpłatną stowarzyszenia
4.     Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie: 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 63.12.Z – Działalność portali internetowych 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

§  33

Stowarzyszenie nie może:
1.          udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2.          przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.          wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
4.          dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§  34.


1.     Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 9).
2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne
Zebranie wskazuje także inne organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Żywiec 10.01.2020