Przejdź do treści

KLAUZULA RODO STOWARZYSZENIA PARAMUS

Klauzula RODO

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Stowarzyszenie PARAMUS

W związku z wejście w życiem z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, Stowarzyszenie PARAMUS z siedzibą w Żywcu, informuje, że wszystkim osobom udzielającym zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługują określone prawa, zapisane w niniejszej Polityce Przetwarzania Danych Osobowych. Poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie PARAMUS, spisane zostały na podstawie art. 13 RODO.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie PARAMUS, Żywiec 34-300, ul. 3 maja 14 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowniczego Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000653100, NIP 5532531663, REGON 366094747

2. Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Stosowane są również rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.  Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

3. Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Stowarzyszenie PARAMUS wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]

4.  Cele i podstawy wykorzystywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą:

a)     w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług i realizacją działań Stowarzyszenia PARAMUS zarówno za zgodą  (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 a) RODO) jak również na podstawie zawartych umów (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 b) RODO);

b) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu PARAMUS na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 c) RODO);

c) dla celów analitycznych i statystycznych (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych; prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO);

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia art. 6 ust. 1 f) RODO).

5. Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

b) podmioty, z którymi Stowarzyszenie PARAMUS współpracuje w celu wykonania umów o świadczenie usług np. instytucje wspierające Centrum Wolontariatu;

c) podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia PARAMUS usługi księgowe, usługi prawne, usługi ubezpieczeniowe i zapewniające bezpieczeństwo, analityczne;

c) operatorzy pocztowi i kurierzy;

d) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności;

e) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej

7.  Czas przechowywania i przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania usług świadczonych przez Stowarzyszenie PARAMUS z uwzględnieniem okresu trwałości projektu oraz 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.

Podejmowane przez nasze Stowarzyszenie PARAMUS działania dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na sytuację i podejmowane decyzje przez osoby udzielające zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Stowarzyszenie PARAMUS nie profiluje danych osobowych

9. Dane osobowe, gromadzone i przetwarzane przez Stowarzyszenie PARAMUS

W celu umożliwienia pełnej realizacji działań, wymagane jest podanie:

imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu. W przypadkach uzasadnionych (np. wykupienie polisy ubezpieczeniowej) wymagane jest również podane nr pesel.

Zalecane jest również podanie adresu e-mail.

10. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba udzielająca zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych posiada następujące uprawnienia:

  1. dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  5. otrzymania ustrukturyzowanego pliku (np. plik csv) zawierającego dane osobowe, podane przez osobę udzielającą zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Z powyższych zapisów można skorzystać, przesyłając wniosek na adres: Stowarzyszenie Paramus ul. 3 maja 14, 34-300 Żywiec lub na adres e-mail [email protected]

11. Formuła dobrowolności zgody na przetwarzanie danych osobowych 
i konsekwencje jej braku

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i wykonania umów i podejmowania działań. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Stowarzyszenie PARAMUS jest brak możliwości realizowania działań.

12. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec nieletnich

Jeśli Stowarzyszenie PARAUS ustali, że zgromadzono dane osoby niepełnoletniej, podjęte zostaną odpowiednie kroki mające na celu usunięcie tych danych.

W przypadku stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów faktu przetwarzania danych osobowych osoby niepełnoletniej, należy poinformować osobę odpowiedzialną za kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną [email protected]

13. Zmiany w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych Stowarzyszenia PARAMUS

Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyłać na adres [email protected] (w tytule należy wpisać „Dane osobowe”)