Przejdź do treści

VI FOTO ZAWODY

edycja 2022

Zapraszamy do udziału w VI Żywieckich Foto ZawodachVI  Żywieckie FOTO ZAWODY 

REGULAMIN KONKURSU
Żywiec 2022

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego pod nazwą VI Żywieckie FOTO ZAWODY, zwanego dalej Konkursem.

2.     Konkurs został ogłoszony przez Stowarzyszenie Paramus, które jest jednocześnie jego Organizatorem.

3.     Współorganizatorzy: Zakład Fotograficzny Foto u Jarka, ul. Kościuszki 3, Żywiec, Regionalny Ośrodek Kultury, 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała

4.     Konkurs przeprowadzony jest w ramach realizacji zadania publicznego Miasta Żywca.

5.     Konkurs organizowany jest na terenie miasta Żywiec.

§ 2

Cel i tematyka konkursu. Wymagania techniczne 

1.       Celem konkursu jest promowanie sztuki fotografowania.

2.       Promocja miasta Żywca.

3.       Aktywizowanie do twórczego i kreatywnego działania.

4.       Zasadniczy temat prac przedstawiony zostanie w dniu 04 czerwca 2022 o godzinie 10.00 na terenie żywieckiego parku lub w formie on-line, po zakończeniu formalności rejestracyjnych uczestników.

5.       Do wykonania pracy konkursowej wykorzystać można urządzenie (telefon komórkowy, cyfrowy aparat fotograficzny, analogowy aparat, dron), które pozwoli na przekazanie pracy konkursowej, w wersji cyfrowej, do Organizatora.

6.       Nie dopuszcza się wszelkiej obróbki (postprodukcji) zdjęć w programach graficznych i oprogramowaniu aparatu, poza podstawową polegającą na: kadrowaniu, redukcji/nasycenia koloru, kontrastowaniu. Nie dopuszcza się: fotomontażu, manipulacji graficznej, multiekspozycji, HDR.

7.       Prace konkursowe muszą posiadać zachowane dane exif w pliku.

8.       Oceniane będą tylko prace wykonane w czasie trwania konkursu (od 04 czerwca 2022 g. 10 do 05 czerwca 2022 g.10)

9.       Uczestnicy wykonują zadanie w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1.          Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych zajmujących się fotografią amatorsko, bądź zawodowo.

2.          Udział osób niepełnoletnich wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Pełna odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika spoczywa na  rodzicach lub opiekunach.
3.     W Konkursie mogą wziąć udział Teamy Rodzinne, składające się z dowolnej ilości osób z jednej rodziny. 

4.          Zgoda zawarta jest w formularzu zgłoszeniowym https://tiny.pl/ttj9q

5.          Udział w konkursie jest bezpłatny.

6.          Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto  w terminie od 08 maja do 01 czerwca 2022, dokona rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy https://tiny.pl/ttj9q

7.          Każdy uczestnik otrzyma indywidualny numer startowy, którym opisane będą prace w czasie obrad jury.

9.          Uczestnicy konkursu ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.
10.    W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin komisji oceniającej. 

§ 4

Przebieg konkursu i zasady przekazywania prac

1.     Pracę konkursową stanowią maksymalnie trzy (3) zdjęcia na temat zadany przez Organizatora.

2.     Temat prac podany zostanie o godzinie 10.00 w miejscu rozpoczęcia zawodów – po zakończeniu rejestracji Uczestników.

3.     Uczestnicy spotykają się w miejscu rozpoczęcia Foto Zawodów, 04 czerwca 2022 od godziny 9.00, w celu dokonania rejestracji (dokładne miejsce podane zostanie w odrębnej informacji).

4.    W dniu inauguracji konkursu z udziałem uczestników, w miejscu rozpoczęcia zawodów w godzinach 9.00 do 10.30, do dyspozycji uczestników będzie sędzia techniczny, który będzie odpowiadał na ewentualne pytania.

5.     Wymagane rozmiary (pomniejszone) zgłaszanych prac: min 2Mb, max 5 Mb,  300 dpi.

6.     W celu przygotowania wystawy pokonkursowej, autorzy nagrodzonych prac będą poproszeni o przesłanie prac w rozmiarze do 15 Mb, 4700 piks na dłuższym boku, 300 dpi.

7.     Uczestnicy przesyłają prace konkursowe na adres zywieckiefotozawody@gmail.com w dniu 05 czerwca 2022 w godzinach 10.00 do 12.00 (decyduje czas wysłania wiadomości). Istnieje także możliwość przekazania prac na nośniku cyfrowym do organizatora, który w godzinach 10-12 będzie pełnił dyżur w Zakładzie Fotograficznym Foto u Jarka ul. Kościuszki 3, w Żywcu.

8.     Uczestnik, który dostarczy więcej niż 3 prace, bądź prace będą naruszały dobre obyczaje, będą obraźliwe lub będą ukazywały treści zakazane, zostanie automatycznie usunięty z konkursu, a jego prace nie będą poddane ocenie jurorskiej.

9.     Finał konkursu odbędzie się w dniu 05 czerwca o godzinie 16.00 w plenerze. Informacje szczegółowe o miejscu Finału opublikowane zostaną na stronie internetowej paramus.pl

§ 5

Jury konkursu i zasady wyłonienia laureatów

1.          Jury konkursu będzie powołane na wniosek Organizatora.

2.          Jury składać się będzie z cenionych fotografów. W skład jury wchodzą 3-5 osób oraz sędziowie techniczni.

3.          Zadaniem jury jest: obiektywna ocena prac, wybór prac nagrodzonych, aktywny udział w finale konkursu.

4.          Zadaniem sędziów technicznych jest wstępna weryfikacja prac pod względem techniczny, kontakt z autorami.

5.          Przy ocenie prac decydującymi będą następujące kryteria:

– kreatywność

– twórcze podejście do tematu

– walory estetyczne i artystyczne

5. Jury przyzna nagrody za: miejsce I, miejsce II i miejsce III.

6. Jury może przyznać wyróżnienia według własnego uznania.

7. Przyznana zostanie również nagroda publiczności, w drodze głosowania w czasie trwania finału V Żywieckich Foto Zawodów.

§ 6

Nagrody

1.     Konkurs pod nazwą Foto Zawody nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dn. 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U.Nr 4 z roku 2004 poz. 27 z późn. zm).

2.     W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe lub finansowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc oraz nagroda publiczności.

3.     Zdobywca I miejsca otrzyma również statuetkę zwycięzcy.

4.      Organizator gwarantuje zestawy upominków dla pierwszych 20 zgłoszeń. Dalsze zgłoszenia zaopatrzone zostaną w zestawy upominków w miarę zasobności puli upominków.

5.     Zwycięskie prace zaprezentowane zostaną w czasie wystawy plenerowej w żywieckim park.

§ 7

Ochrona danych osobowych i prawa autorskie

1.       Przystąpienie do konkursu wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji Uczestników i Laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk wszystkich Uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.       Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest Stowarzyszenie Paramus, ul. 3 maja 14, 34-300 Żywiec.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania informacji o konkursie oraz wydania nagród w konkursie.

4.       Czas przechowywania danych:

Dane wrażliwe autorów zdjęć, które zajęły pierwsze, drugie, trzecie miejsce, zostały wyróżnione oraz zdjęcie wybrane w głosowaniu publiczności – możliwość przechowywania i możliwość przetwarzania obejmuje cały czas organizowania konkursu pod nazwą Foto Zawody.

Pozostałe prace oraz dane autorów zostaną komisyjnie usunięte po zakończeniu V edycji konkursu  Żywieckie Foto , nie później niż do 31 sierpnia 2021.

5.       Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.       Imiona i nazwiska oraz wizerunki autorów prac nagrodzonych w konkursie mogą zostać opublikowane na stronach internetowych oraz upublicznione w mediach w celach informacyjnych i promocyjnych.

7.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Wiąże się to z usunięciem danych z bazy, a co za tym idzie brak możliwości dalszego uczestnictwa w konkursie.

8.       Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, uczestnik oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe. Jest także uprawniony do  rozpowszechniania wizerunku osób widniejących na fotografii, a także przejmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenia prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

9.       Autorzy zwycięskich prac, zobligowani zostaną do wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Organizatora, zdjęć w sposób nieograniczony terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej, w celu związanym z promowaniem konkursów Stowarzyszenia, Zakładu Fotograficznego u Jarka, w formie druku, audio, wideo oraz intranecie, we wszystkich działaniach związanych z promowaniem Stowarzyszenia i Zakładu Fotograficznego u Jarka oraz Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej  i zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć przez cały czas trwania konkursów pod nazwą „Foto Zawody”.

10.    Uczestnik wyrazi zgodę na posługiwanie przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych i promocyjnych.

11.    W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

12.    Wszelkie niezbędne zgody, znajdują się na formularzu zgłoszeniowym https://tiny.pl/ttj9q

§ 8

Postanowienia końcowe

1.     Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na dokumentację przebiegu zawodów przez Organizatora, jego przedstawicieli, prasę, media publiczne za pomocą obrazu i dźwięku.

2.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych prac, jeśli naruszenie praw nastąpiło z winy uczestnika.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez uczestników konkursu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej www.paramus.pl

4.     Niniejszy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej i w wersji papierowej w siedzibie wskazanej przez Organizatora.

Żywiec 01 maja 2022

Stowarzyszenie Paramus

Zakład Fotograficzny Foto u Jarka

Tradycja

Z radością oddajemy w Wasze ręce pokonkursowy Katalog prac 5. Żywieckich Foto Zawodów.

Autorami zdjęć są wszyscy uczestnicy konkursu.

Katalog wzbogacony jest również o teksty ludowych przyśpiewek oraz wspomnienia o tym, jak to dawniej bywało na Żywiecczyźnie.

Katalog powstał dzięki dofinansowaniu przez Województwo Śląskie w ramach zadania publicznego.


Pobierz duży rozmiar pliku

https://drive.google.com/file/d/1JC8sc-cGqWNwEuxnjrhoTLZ78YdP1cQ4/view?usp=sharing


V Żywieckie Foto Zawody zakończone

Laureaci

I miejsce Grand Prix V Żywieckich Foto Zawodów Marta Andrusiewicz „Serce w Beskidach”


II miejsce Piotr Kaszewski „Z pokolenia na pokolenie”


III miejsce Olga Staszewska „Wróżby andrzejkowe”


TEAMY RODZINNE

I miejsce Drużyna Krzysia „Harcerskie pokolenia”


II miejsce Team Andruty „Pokolenia”


III miejsce Mieszczak Team „Tradycyjnie w niedzielę”


Wyróżnienie

Olga Staszewska „Ciupaga, że hej!”


Termin przesyłania prac: do godziny 12.00, 13 czerwca 2021

zywieckiefotozawody@gmail.com


Początek V Żywieckich Foto Zawodów 12 czerwca 2021 g. 10.00 między żywiecki Zamkiem, a Pałacem Habsburgów (przy studni). W razie deszczu w siedzibie Foto u Jarka ul. Kościuszki 3

13 czerwca 2021 przesyłanie prac do g. 12.00

Rozdanie nagród w miejscu rozpoczęcia Foto Zawodów g. 15.00 .

REJESTRACJA RUSZA 3 maja 2021

Od 3 maja do 3 czerwca 2021 zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego V Żywieckich Foto Zawodów. Przesłanie formularza będzie warunkiem koniecznym, aby wziąć udział w V Żywieckich Foto Zawodach.

REGULAMIN 2021


Bank nagród V Żywieckich Foto Zawodów

Statuetka dla zwycięzcy V Żywieckich Foto Zawodów


Komputronik Żywiec, jest z nami od początku.


Kino Janosik ufundowało zaproszenia dla laureatów V Żywieckich Foto Zawodów


Plecak fotograficzny Manfrotto z serii Chicago i statywy PIXI EVO

Sponsorem nagród jest znany dystrybutor akcesoriów fotograficznych FOTO7 z Gliwic MultiFoto


Voucher weekendowy

Weekend w Domu Wczasowym Porąbka w Świnoujściu.


Artykuły sportowe od Grupy Żywiec


Nagroda od firmy Beskid Chocolate – producenta rzemieślniczych czekolad od ziarna do tabliczki, które produkowane są z wysokiej jakości ziaren kakaowca z całego świata.


MEDIA o V Żywieckich Foto Zawodach


Zapowiedź V Żywieckich Foto Zawodów w czerwcowym numerze „Nad Sołą i Koszarawą”


Żywieckie Foto Zawody, to konkurs, którego podstawową trudnością jest wykonanie zadania fotograficznego w ciągu 24 godzin. Głównym celem Foto Zawodów jest promowanie sztuki fotografii, rozbudzanie kreatywności i twórczej pomysłowości. Ważnym założeniem jest także motywacja do wspólnej pracy, dlatego organizatorzy zachęcają do uczestnictwa teamy rodzinne.